Avís legal i Política de privacitat

Avís legal i Política de privacitat

DADES IDENTIFICATIVES:

Official Name: Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya

Official Address: Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) - 08028 Barcelona

CIF: G-64166747

Foundation Registration number: 2262 - 21 November 2006

Phone number: 933 103 330

e-Mail: info@biocat.cat

 

1. Drets d'informació

El present domini conté tota la informació organitzativa i executiva de B·DEBATE Internacional Center for Scientific Debate Barcelona, una iniciativa de Biocat.

Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya, responsable del lloc web, d'ara endavant Biocat, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació. Biocat, la Fundació Bioregió de Catalunya es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de Biocat.

2. Finalitats 

D'acord amb el que es disposa en la referida normativa, Biocat manifesta que les dades que l'usuari facilita en qualsevol dels formularis que ofereix la web són recollides amb la finalitat de gestionar la vostra inscripció als diferents debats que configuren el programa d’activitats de B-DEBATE, així com l'enviament de comunicacions o informacions  sobre activitats, programes que pugui ser de l'interès de l'usuari per qualsevol mitjà electrònic

D'altra banda, en acceptar aquesta condició s'autoritza a la Fundació Bancària "la Caixa" per transferir les seves dades personals a les empreses i organitzacions que formen part del Grup Fundació Bancària "la Caixa", per tal que puguin enviar-li informació sobre els productes i serveis d'aquestes empreses i organitzacions oferta. L'usuari confirma que ha accedit l'Informe de Gestió i els Comptes Anuals del Grup Fundació Bancària "la Caixa" a la seva pàgina web www.obrasociallacaixa.org, que detalla les empreses i organitzacions que formen part del Grup Fundació Bancària "la Caixa".

Els usuaris poden negar-se a rebre aquest tipus de comunicacions en qualsevol moment, mitjançant notificació a la Fundació Bancària "la Caixa", en la forma que preveu el present Avís Legal.

 

3. Propietat intel·lectual

El disseny de la web i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen Biocat i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Biocat.

 

4. Responsabilitat dels continguts

Biocat no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se des de la web. Biocat tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquesta web.

Biocat es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts

Biocat no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers.

 

5. Exempció de responsabilitats 

Biocat s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Biocat no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya C/ Baldiri Reixac, 4-8 - Torre I (PCB) BARCELONA 08028 (BARCELONA) procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. 

Biocat no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de Biocat

No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. 

En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, Biocat no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

6. Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

 

1- Consentiment de l'Usuari

Mitjançant l'emplenament i enviament dels corresponents formularis d'aquesta web, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Biocat.

Biocat informa que en cas que l’activitat sigui subvencionada, les dades seran cedides a l’Administració Pública implicada a l’esdeveniment. A excepció de l’anterior, i excepte obligació legal, no es comunicaran les dades a tercers sense el consentiment de l’interessat. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Biocat els canvis que es produeixin en les mateixes.

Part de les dades sol·licitades a través de Biocat són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, Biocat no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats. Biocat, en tot cas, informarà del caràcter obligatori i/o necessari del lliurament de les dades per al funcionament del servei.

Així mateix en cas que vostè inclogui en els formularis d'aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Biocat podrà realitzar fotografies i gravacions en els actes que organitza amb la finalitat de la seva publicació tant en mitjans propis com en qualsevol mitjà en línia i fora de línia (web, xarxes socials) i externs (la difusió d'imatges en obert) de la participació de qualsevol de els seus assistents. Sempre que sigui possible Biocat posarà els mitjans perquè l'assistent pugui autoritzar de manera prèvia i de manera explícita el seu consentiment pel tractament de les seves imatges d'acord amb la normativa vigent. Si això no fos possible, aplicarem altres mesures extraordinàries perquè els assistents siguin informats dels diferents tractaments realitzats amb aquestes fotografies o gravacions. Les imatges es conservaran durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació i/o els terminis necessaris per tal de garantir el compliment de la missió de l’entitat. Quan ja no sigui necessari la seva conservació, s’aplicaran les mesures de seguretat adequades per garantir-ne la total destrucció. Les imatges i gravacions no seran cedides a tercers excepte obligació legal. L'autorització atorgada tindrà caràcter gratuït, sense que tingueu dret a reclamar Biocat quantitat algun com a conseqüència de la mateixa. Es poden exercir els drets d'accés, oposició i supressió a info@biocat.cat, o el de reclamació davant l'Autoritat de Control, www.aepd.es

Així mateix, l'assistent podrà manifestar la seva negativa a ser gravat i fotografiat en qualsevol moment de l'acte.

 

2 -Seguretat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, Biocat està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 de l'RGPD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

Biocat garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix l'RGPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

3 -Drets Usuaris

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. Dades de contacte per exercir els seus drets: dirigint-se al correu electrònic info@biocat.cat o a l’adreça: Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) - 08028 Barcelona.

També per Fundació Bancària "la Caixa" l'usuari podrà exercir els seus drets els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició al tractament de les seves dades personals, d'acord amb els termes i condicions prevists en la LOPD, dirigint-se al correu electrònic info@fundaciolacaixa.org o a l’adreça: Barcelona (08028), at Av. Diagonal, 621-629, Àrea de Comunicació i Màrqueting.

General