Somnath Chatterji

Somnath Chatterji

World Health Organization (WHO)